KONTAKT : info@biuranet.pl     
           

Klauzula informacyjna (RODO) od 25.05.2018

Jakich Twoich danych dotyczy przetwarzanie i kto jest ich administratorem?

Gdy korzystasz z naszych serwisów, danymi osobowymi, które przetwarzamy mogą być, np. adres IP Twojego urządzenia, dane pozyskiwane na podstawie plików cookies lub podobnych mechanizmów zapisywania informacji w urządzeniach Użytkowników, o ile pozwolą one na zidentyfikowanie Ciebie. Więcej informacji na temat zakresu danych osobowych oraz cookies znajdziesz w Polityce prywatności.

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, które Twoje dane osobowe będą przetwarzane oraz w jakim celu, i jakim sposobem, jest Profedom Sp. zo.o. (dalej „Biuranet.pl”) z siedzibą i adresem w Warszawie przy ul. Złota 59.

Jaki jest cel i podstawa przetwarzania Twoich danych osobowych przez Biuranet.pl?

Biuranet.pl przetwarza Twoje dane osobowe, aby umożliwić korzystanie z serwisów prowadzonych przez Biuranet.pl, dopasowywać wyświetlane treści i reklamy do Twoich zainteresowań, prowadzić pomiary jakości i skuteczności, ulepszać treści oraz usługi, informować Cię o treściach i usługach Biuranet.pl, udostępniać w serwisach przestrzeń reklamową, prowadzić działania marketingu bezpośredniego, zapewniać bezpieczeństwo przetwarzania informacji, zarządzać systemami teleinformatycznymi oraz ochroną lub dochodzeniem roszczeń.

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Biuranet.pl Obejmuje on ulepszanie usług, zapewnienie ich najlepszej jakości oraz informowanie o nich Użytkowników. Wyświetlanie w serwisach reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań, dzięki zautomatyzowanemu porównaniu Twoich zainteresowań i preferencji z modelowymi zainteresowaniami i preferencjami użytkowników internetu (profilowanie), umożliwia natomiast pokrycie kosztów usług dostarczanych nieodpłatnie. W niektórych naszych serwisach podstawą przetwarzania danych osobowych może być zgoda, o czym zawsze zostaniesz poinformowany. Możesz zarządzać swoją zgodą, w tym ją cofnąć.

Partnerzy, jako odrębni administratorzy danych osobowych, przetwarzają Twoje dane osobowe na podstawie ich prawnie uzasadnionego interesu lub zgody. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Jakie masz uprawnienia wobec Biuranet.pl w zakresie przetwarzanych danych?

Możesz żądać od Biuranet.pl: dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia, a w niektórych przypadkach do ograniczenia przetwarzania oraz niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także masz prawo wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, wtedy, gdy dane osobowe przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora.

Masz prawo wnieść skargę dotyczącą przetwarzania Twoich danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Komu Biuranet.pl udostępnia Twoje dane osobowe?

Biuranet.pl, co do zasady nie udostępnia osobom trzecim Twoich danych osobowych, za wyjątkiem sytuacji, w których Biuranet.pl posiada ku temu podstawę prawną, w tym na żądanie podmiotów uprawnionych.

Jak długo Biuranet.pl przechowuje Twoje dane osobowe?

Biuranet.pl przechowuje dane osobowe Użytkowników jedynie przez czas, jaki jest niezbędny dla zrealizowania celów, dla których dane zostały zebrane oraz pod warunkiem zachowania aktualności jednej z opisanych powyżej podstaw prawnych, bądź, gdy pojawiła się nowa podstawa, np. przepis prawa lub konieczność realizacji roszczeń w postępowaniu sądowym.

Z kim możesz się skontaktować, aby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Biuranet.pl?

Jeśli masz pytania związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w serwisach prowadzonych przez Biuranet.pl albo chciałbyś zgłosić zagadnienie związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Biuranet.pl, możesz się skontaktować z przedstawicielem Biuranet.pl, wykorzystując dane kontaktowe: info@biuranet.pl

Regulamin serwisu Biuranet.pl

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usług serwisu www.biuranet.pl (Biuranet.pl), którego właścicielem jest Profedom Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie 00-120, ul. Złota 59.
2. W serwisie www.biuranet.pl publikowane są oferty sprzedaży/wynajmu nieruchomości komercyjnych (powierzchnie biurowe) przez osoby fizyczne i prawne, zwane dalej klientami. Serwis przewiduje inne formy reklamowania się przez klientów (banery, artykuły sponsorowane) oraz inne dostępne w aktualnej ofercie.
3. Reklamy i ogłoszenia publikowane w serwisie www.biuranet.pl nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
4. W przypadku naruszenia regulaminu Biuranet.pl zastrzega sobie prawo do poprawek edytorskich, odmowy publikacji lub usunięcia ogłoszenia z serwisu www.biuranet.pl. Serwis Biuranet.pl zastrzega sobie prawo do wykorzystania logo, nazwy, treści, zdjęć będących własnością klienta przez osoby trzecie.
5. Treść zamieszczanych w serwisie www.biuranet.pl ofert nie może być sprzeczna z prawem, normami etycznymi oraz dobrymi obyczajami obowiązującymi w Polsce.
6. Korzystanie z dostępnych w serwisie usług oraz publikowanych danych w celach innych niż związane z zaprezentowaniem firm, produktów, usług i nieruchomości, w szczególności kopiowanie, gromadzenie, przetwarzanie i upowszechnianie danych, jest zabronione. Biuranet.pl nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie tego zakazu przez osoby trzecie.
7. Za treść publikowanych ogłoszeń odpowiada klient, który jest także zobligowany do aktualizacji danych raz usuwania ofert, w przypadku kiedy stracą ważność.
8. Za udostępnione przez serwis hasło i login odpowiada klient. Serwis nie bierze odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku nieuprawnionego działania osób trzecich wykorzystujących powierzone klientowi: login oraz hasło.
9. Klient publikujący ofertę w serwisie www.biuranet.pl wyraża zgodę na upublicznienie danych kontaktowych umożliwiających zidentyfikowanie ogłoszeniodawcy.
10. Biuranet.pl nie odpowiada za przerwy w normalnym działaniu serwisu spodowane awarią serwera.
11. Biuranet.pl zastrzega sobie prawo do przerw w działaniu serwisu www.biuranet.pl spowodowanych pracani nad uaktualnieniem serwisu, zmian oprogramowania.
12. Biuranet.pl nie ponosi odpowiedzialności za przebieg dalszych kontaktów między użytkownikami serwisu, będących wynikiem publikacji w Biuranet.pl ogłoszenia/wizytówki oraz wymiany zapytań i informacji.
13. Biuranet.pl nie ponosi odpowiedzialności za jakość lub legalność oferowanych nieruchomości, prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Klientów, a także zdolność do realizacji transakcji.
14. Biuranet.pl zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu serwisu www.biuranet.pl

Kontrakty reklamowe zawierane na czas nieokreślony (na czas nieokreślony / bezterminowo): klient może odstąpić od umowy z okresem wypowiedzenia 30 dni licząc od końca miesiąca (pocztą za potwierdzeniem odbioru). Jeśli w ciągu 180 dni od podpisania formularza zamówienia klient rozwiązuje umowę obejmującą usługę „eksportu” (eksport ogłoszeń na Biuranet.pl), będzie musiał zapłacić karę/odszkodowanie na rzecz Biuranet.pl w wysokości 300 zł netto.

Pozostałe umowy: Klient może wypowiedzieć umowę, jeśli nie chce być widoczny na Biuranet.pl, pod warunkiem, że zapłacił wcześniej pełną kwotę za usługę, widniejącą na podpisanym formularzu zamówienia.

Eksport ofert: czas obowiązywania umowy rozpoczyna się w dniu, w którym zaczyna działać wysyłka ogłoszeń pomiędzy bazą danych klienta, a Biuranet.pl.

Klienci zamieszczający ogłoszenia w serwisie Biuranet.pl za pośrednictwem tzw. eksportów danych, czyli wysyłający treść ogłoszeń przy wykorzystaniu zewnętrznego oprogramowania, zobowiązani są do:

- zamieszczania ogłoszeń aktualnych, to znaczy dotyczących nieruchomości pozostających w obrocie,
- aktualizowania ofert na bieżąco, to znaczy niezwłocznego usuwania z serwisu ofert nieaktualnych (nieruchomości sprzedane czy wynajęte),
- zamieszczania ofert, do których ogłoszeniodawca posiada prawa autorskie do zdjęć, filmów i treści lub został upoważniony do ich wykorzystania,
- zamieszczania ofert, dla których ogłoszeniodawca posiada prawo lub upoważnienia do sprzedaży nieruchomości,

Klient jest zobowiązany do sprawdzenia jakości funkcjonowania eksportu ofert na Biuranet.pl. Biuranet.pl nie może być pociągnięty do odpowiedzialności i nie zwróci klientowi pieniędzy (ani nie wypłaci odszkodowania) w przypadku niewłaściwej wysyłki ofert lub nieprawidłowej aktualizacji. Biuranet.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania oprogramowania wykorzystywanego do eksportu ofert do serwisu Biuranet.pl oraz treść i kompletność danych wprowadzonych do serwisu Biuranet.pl za pośrednictwem takiego oprogramowania.

Pakiet reklamowy Sukces: zliczane i uznawane za „statystyki” i „kontakty” (lub „prośby o kontakt”) są: liczba odwiedzin na stronie internetowej oferty (lub ofert) klienta, liczba kliknięć na „zobacz numer telefonu i e-mail” (strona z ofertą) oraz formularze kontaktowe wysyłane do klienta.

Konto / Reklama: Klient zobowiązuje się do zamieszczenia swoich ofert / ogłoszeń na Biuranet.pl w ciągu 48 godzin po otwarciu konta (klient jest informowany o otwarciu konta w wiadomości e-mail zawierającej jego login i hasło). Biuranet.pl nie może być pociągnięty do odpowiedzialności i nie zwróci klientowi pieniędzy (ani nie wypłaci odszkodowania), jeżeli klient nie korzysta z konta, nie zamieszcza ofert lub usuwa swoje oferty. Biuranet.pl zobowiązuje się pomóc klientowi i zapewnić mu niezbędne wsparcie, aby jego oferty / ogłoszenia były aktywne.

W przypadku błędnego dodania ogłoszenia lub jego usunięcia przed upływem terminu ważności Klient nie przysługuje zwrot opłaty poniesionej za publikację ogłoszenia.

Biuranet.pl nie odpowiada za brak zainteresowania przedmiotem ogłoszenia.


Opcja « Satysfakcja Gwarantowana » : jeżeli nie jesteście Państwo zadowoleni z wyników zamieszczonego ogłoszenia na Biuranet.pl, przedłużamy za darmo Państwa ogłoszenie na okres równy zamówionemu (dotyczy wyłącznie zamówień na okres minimum 6 miesięcy).

Banery: Baner  może być emitowany w rotacji z maksymalnie pięcioma innymi jednostkami reklamowymi (20%)


Reklama w newsletterze (moduł) : Specyfikacja techniczna

- Tekstowa: tekst może mieć maksymalnie 700 znaków + link przekierowujący do właściwej strony.
- Graficzna: reklama graficzna może mieć maksymalnie do 70 kB.

Postanowienia końcowe

Regulamin dostępny jest w Serwisie Biuranet.pl. Na żądanie Klienci Regulamin przesyłany jest drogą poczty elektronicznej.

O zmianie Regulaminu Biuranet.pl poinformuje poprzez zamieszczenie informacji na stronie Serwisu Biuranet.pl. Usługi aktywowane przed wejściem w życie zmian będą wykonane na warunkach dotychczasowych, dalsze zaś aktywacje możliwe są na warunkach bieżących.

Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2014.


 

Polityka Ochrony Prywatności


Zasady podstawowe
Przykładamy ogromną wagę do kwestii prywatności Użytkowników Biuranet.pl.pl. Biuranet.pl, jako administrator danych, dba o bezpieczeństwo udostępnionych naszej Spółce danych. Dane te są w sposób szczególny chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. Zasady zachowania poufności na stronach internetowych Biuranet.pl.pl są udostępniane wszystkim zainteresowanym.

Akceptując niniejszy regulamin ogłoszeniodawca wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr. 133, poz. 833, z późn. zm.) oraz na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych zgodnie z Ustawą z dnia 18.07.2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.02.144.1204).

Zasady przetwarzania danych eksploatacyjnych
Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez Biuranet.pl.pl wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją naszymi serwerami. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie). Biuranet.pl.pl używa cookies w celu dostarczania usług i treści dostosowanych do indywidualnych potrzeb i zainteresowań. W niektórych przypadkach identyfikacja i związany z nią zindywidualizowany (personalizowany) dostęp do serwisów oparte są o cookies, jednak najczęściej konieczna jest przynajmniej jednorazowa autoryzacja użytkownika za pomocą hasła w czasie sesji. Wyłączenie cookies w przeglądarce przeważnie nie uniemożliwia korzystania z naszych usług, ale może spowodować utrudnienia. Cookies są również używane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji o korzystaniu z naszych serwisów przez użytkowników.

Dane osobowe
Administratorem danych osobowych udostępnionych przez użytkownika jest Profedom Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul.
Złota 59, 00-120 Warszawa. Biuranet.pl przetwarza dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa na zasadach określonych w Polityce Ochrony Prywatności Biuranet.pl.pl, w szczególności dotyczących odpowiedniego zabezpieczenia danych.

Biuranet.pl przetwarza dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną. Za zgodą Użytkownika Biuranet.pl przetwarza jego dane w zakresie szerszym, niż jest to obligatoryjnie wymagane przy rejestracji Użytkownika.

Udostępnione przez Użytkownika dane są przetwarzane w celach związanych z korzystaniem z usług świadczonych w serwisie internetowym Biuranet.pl.pl.

Odsyłacze do innych stron internetowych
Biuranet.pl nie odpowiada za politykę ochrony prywatności stosowaną przez właścicieli lub administratorów serwisów, do których przekierowują odsyłacze zamieszczane w Biuranet.pl.pl. Zachęcamy do zapoznania się z treściami oświadczeń o ochronie prywatności umieszczonych na stronach gromadzących dane osobowe. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treści znajdujące się na stronie, do której przekierowuje zamieszczany przez niego w Biuranet.pl.pl odsyłacz.

Informacje wysyłane do Użytkownika
Biuranet.pl zastrzega sobie prawo wysyłania wszystkim użytkownikom listów elektronicznych z powiadomieniami o ważnych zmianach w Biuranet.pl.pl. Biuranet.pl może wysyłać listy elektroniczne o charakterze komercyjnym, zwłaszcza reklamy i inne treści o charakterze informacji handlowej, o ile Użytkownik wyraził na to zgodę. Reklamy i inne treści o charakterze informacji handlowej mogą być też dołączane do listów przychodzących i wychodzących z konta systemowego.Zastrzeżenia prawne:

BIURANET
Profedom Sp. z o.o.
ul. Złota 59, 00-120 Warszawa
KRS 0000245692 NIP 525-23-50-883
wysokość kapitału zakładowego 50.000 pln